logo

Monitoring praw osób pozbawionych wolności

Przewodnik

Monitoring. Praktyka

Co to jest monitoring
Monitorować to tyle co krytycznie się przypatrywać, porównywać stan faktyczny ze stanem wzorcowym, najczęściej ujętym w standardach. Wyniki tej bacznej obserwacji zawiera się w raporcie wraz z zaleceniami poprawy monitorowanych obszarów. Zalecenia nie mają wiążącego charakteru, zaś monitorująca organizacja nie ma władczych uprawnień wobec sprawdzanej instytucji.

Monitoring miejsc pozbawienia wolności umacniania społeczeństwo obywatelskie i pozwala mu na udział w realizacji praw i wolności przebywających w nich osób. Tak postrzegany staje się standardem, niezbędnym nie tylko z punktu widzenia organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów. "Służy także, najogólniej rzecz ujmując, tworzeniu nie silniejszego, lecz na pewno lepszego państwa".Wytyczne
Standardy w zakresie doboru grupy monitorującej miejsca pozbawienia wolności
Gromadzenie informacji o zakładzie karnym przed monitoringiem. AnkietaOpracowania na podstawie Sprawozdań Ogólnych Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom
Monitoring szpitali i zakładów psychiatrycznych - Andrzej Kremplewski
Pozbawienie wolności cudzoziemców i nielegalnych imigrantów - Katarzyna TrzpiołaNarzędzia
Plan monitoringu szpitali psychiatrycznych - Ewa Król
Ustawa o realizacji środków poprawczych i zapobiegających w szpitalu psychiatrycznym i w zakładzie odwykowym w Niemczech
Plan monitoringu jednostek penitencjarnych - Maria Niełaczna
Wywiad grupowy i indywidualny ze skazanymi przebywającymi w jednostkach penitencjarnych - Maria Niełaczna
Kwestionariusz monitoringu placówek detencyjnych dla cudzoziemców (ośrodek strzeżony/areszt w celu wydalenia) - Agnieszka GutkowskaSprawozdania
Sprawozdanie z relizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania za okres od sierpnia 1994 do lipca 1998 roku
IV sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania za okres od dnia 1 sierpnia 1998 r. do dnia 30 września 2004 r.
V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995r. do 1 października 2003r.

Projekt realizowany przez:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Nasi sponsorzy i przyjaciele:

Fundusz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Fundacja Sławek

Projekt Watch 24 jest ufundowany przez Open Society Istitute - Budapeszt: www.soros.org

Polecane strony:
www.interwencjaprawna.pl
www.ceetrust.org
www.ipsir.uw.edu.pl
www.sw.gov.pl
www.fundacjaslawek.org