logo

Monitoring praw osób pozbawionych wolności

Przewodnik

Aktualności

"Dobra administracja więzienna - jeden standard dla wszystkich". Skuteczny wniosek? Skuteczna skarga? Skuteczna petycja?
więcej →
"Dobra administracja więzienna - jeden standard dla wszystkich" - nowy projekt strażniczy i badawczy
więcej →
Przeludnienie wciąż problemem polskiego więziennictwa
więcej →
Monitoring wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności.
więcej →
Interwencje w sprawie więźniów dożywotnich.
więcej →
Poradnictwo prawne dla więźniów. Sprawy ważne i precedensowe.
więcej →
Brak gwarancji rzetelnego śledztwa w sprawach o maltretowanie więźniów.
więcej →
Ruszyło poradnictwo prawne dla skazanych.
więcej →
Sprawozdanie z zakończonego projektu Watch 24.
więcej →
Poradnictwo dla skazanych w warszawskich jednostkach penitencjarnych w 2009.
więcej →
Model pomocy postpenitencjarnej działa.
więcej →
Zakończenie monitoringu cel przejściowych
więcej →

Projekt "Watch 24"

Okres trwania: luty 2009 - marzec 2011

Kwota dofinansowania: 80.000 $

Cele projektu:

 1. Wzmocnienie gwarancji i standardów postępowania z więźniami oraz pomoc w realizacji ich praw i poszanowania ich wolności.
 2. Promowanie i badanie polityki readaptacji skazanych.

Działania:

 • Poradnictwo prawne i okołoprawne dla skazanych. Zakres porad obejmuje sprawy, które bezpośrednio wynikają z pozbawienia wolności i wpływają na status prawny oraz społeczny skazanych (sprawy cywilne, rodzinne, karne, realizacja praw z art. 102 kkw).
 • Monitoring jednostek penitencjarnych.
 • Spotkania eksperckie i spotkania Koalicji "Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT".
 • Analiza polskiego systemu postpenitencjarnego i polityki prowadzonej w tym zakresie.
 • Promowanie modelu przygotowywania więźniów do zwolnienia i wspierania ich działań podejmowanych już po nim.

Działania:

Projekt był finansowany przez Open Society Institute Budapest.Projekt "Watch More" - kontynuacja działań strażniczych w więzieniach

Okres trwania: luty 2012 - czerwiec 2014

Kwota dofinansowania: 94.700 $

Cele projektu:

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw więźniów, zwłaszcza więźniów należących do szczególnych kategorii podatnych na ryzyko niehumanitarnego traktowania (więźniów długoterminowych, w tym dożywotnio pozbawionych wolności oraz tzw. niebezpiecznych).
 2. Wzmocnienie gwarancji ochrony więźniów w postępowaniu wykonawczym oraz przed sądami penitencjarnymi, cywilnymi i administracyjnymi lub organami postępowania wykonawczego, jak również wzmocnienie odpowiedzialności cywilnej więźniów poprzez prowadzenie spraw precedensowych przed sądami penitencjarnymi i cywilnymi.
 3. Monitorowanie, wspieranie i uzupełnianie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT).

Działania:

 • monitorowanie warunków uwięzienia i postępowania z więźniami, w szczególności poprzez wizytacje jednostek penitencjarnych oraz badanie skarg więźniów,
 • udzielanie skazanym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego wykonawczego, a następnie identyfikowanie spraw precedensowych (ważnych dla osiągnięcia pozytywnej zmiany i ukształtowania dobrej praktyki) i prowadzenie ich przed sądami lub organami postępowania wykonawczego,
 • monitorowanie organizacji, sposób działania i efekty pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) oraz wspieranie go w wykonywaniu przez niego zapobiegawczej funkcji poprzez konsultowanie metod i narzędzi pracy, przygotowywanie stanowisk, opinii i ekspertyz, popieranie jego zaleceń, organizację wspólnych seminariów i konferencji.

Realizowaliśmy trzy komponenty:

 1. Monitoring warunków uwięzienia i postępowania z więźniami.
 2. Badanie skarg więźniów.
 3. Monitoring działania KMPT i asystowanie mu.

Efekty:

 • Ustalenia co do wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności w 12 polskich więzieniach (Czarne, Sieradz, Sztum, Płock, Wronki, Strzelce Opolskie nr 1, Grudziądz nr 1, Racibórz, Kamińsk, Włocaławek, Wrocław nr 1, Goleniów); przeprowadzenie wywiadów z 44 funkcjonariuszami więziennymi i 93 skazanymi;
 • Założenie zespołu badawczego ds. więźniów dożywotnich we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW;
 • Ustalenia co do postępowania z więźniami "niebezpiecznymi" w 7 oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach (w ZK Tarnów, Rzeszów, Wołów, Sztum, Włocławek, Barczewo i AŚ Lublin); przeprowadzenie wywiadów z 22 funkcjonariuszami więziennymi i 22 więźniami "niebezpiecznymi" oraz analiza 45 akt osobowych
 • Publikacje z badań nad wykonaniem kdpw i postępowania z więźniami "niebezpiecznymi"
  M. Niełaczna, Sprawiedliwość skrajna. Dożywotnie więzienie, maksymalne zabezpieczenie,
  M. Markowska, M. Niełaczna, Skazani na dożywotnie więzienie. Niezbędnik informacyjny,
 • Udzielenie 773 porad prawnych skazanym bezpośrednio w warszawskich aresztach śledczych i zapoznanie się z 723 listami skazanych piszących z całej Polski do Stowarzyszenia
 • Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze sprawą Łukasz Z. przeciwko Polsce, skarga nr 50868/12. W sprawie Strony zawarły ugodę;
 • Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze sprawą Sebastian P. przeciwko Polsce, skarga nr 3529/14; sprawa w toku.

Projekt był finansowany przez Open Society Institute Budapest.Sekcja "Wolność"

Sekcja "Wolność" działa na rzecz wzmocnienia ochrony osób uwięzionych oraz wprowadzania standardów postępowania z nimi. Sekcja podejmuje starania mające na celu wyrównanie szans tych osób i ułatwienie im dostępu do pomocy prawnej i instytucji życia publicznego. W ramach Sekcji Stowarzyszenie działa także w celu zapobiegania nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu osób pozbawienia wolności.

Działania podejmowane są zarówno w interesie publicznym i przyczyniają się do poszanowania prawa przez funkcjonariuszy publicznych oraz wzmacniania praworządnego państwa, jak i indywidualnym, to jest na rzecz osób pozbawionych wolności, w szczególności więźniów.

Swoje cele Sekcja realizuje poprzez:

 • działania strażnicze, w szczególności poprzez monitoring jednostek penitencjarnych oraz formułowanie zaleceń pokontrolnych skierowanych do władz publicznych,
 • badanie przypadków nadużyć władzy i maltretowania osób pozbawionych wolności w miejscach odosobnienia,
 • poradnictwo prawne dla więźniów przebywających w warszawskich jednostkach penitencjarnych, a w razie potrzeby, przebywających w jednostkach na terenie Polski,
 • współpracę ze środowiskiem akademickim - klinikami ("Kliniką art. 42 kkw" działającą przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW), ekspertami i studentami-wolontariuszami,
 • współpracę z polskimi organizacjami strażniczymi (Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Amnestią Międzynarodową, Międzynarodową Komisją Prawników-Sekcja Polska) oraz instytucjami stojącymi na straży praw człowieka (Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Krajowym Mechanizmem Prewencji),
 • opracowywanie standardów, ekspertyz, narzędzi badawczych pomocnych w działaniach strażniczych, poradnictwie i rzecznictwie,
 • organizowanie i prowadzenie spotkań eksperckich i konferencji,
 • kierowanie wystąpień i petycji do władz publicznych oraz sygnalizacji i informacji do kontrolnych organów międzynarodowych.

Najważniejsze zrealizowane przez Sekcję Stowarzyszenia projekty:

 1. Monitoring realizacji zaleceń CPT przez władze polskie
 2. Monitoring - innowacyjna forma rzecznictwa obywatelskiego.
 3. Watch 24. Jest to projekt strażniczy którego działania polegają na poradnictwie i monitoringu postępowania z więźniami. Sekcja utworzyła także specjalną stronę dotycząca działań strażniczych i monitoringu: watch.interwencjaprawna.pl.
 4. Udział w Koalicji organizacji pozarządowych "Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT"

Projekt realizowany przez:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Nasi sponsorzy i przyjaciele:

Fundusz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Fundacja Sławek

Projekt Watch 24 jest ufundowany przez Open Society Istitute - Budapeszt: www.soros.org

Polecane strony:
www.interwencjaprawna.pl
www.ceetrust.org
www.ipsir.uw.edu.pl
www.sw.gov.pl
www.fundacjaslawek.org